เงื่อนไขการใช้งาน

 

อัพเดตล่าสุด: วันที่ 18 สิงหาคม 2015

1. การตกลงยอมรับเงื่อนไข

1.1 เราคือ บริษัท อารีวา ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (Ariva Hospitality Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.stayariva.com.

1.2 การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งเราจะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว และอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่เหมาะสม รวมถึงการโพสต์แจ้งเงื่อนไขการใช้งานฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ฉะนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของท่านภายหลังการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าท่านตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยปริยาย.

2. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

2.1 ท่านยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเต็มตามเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การเป็นตัวแทน และการรับประกันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน และยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ด้วยความยินดี.

3.การใช้งานเว็บไซต์

3.1 ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ผ่านการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของท่านทั้งหมด แม้ว่าจะเป็นการใช้งานโดยบุคคลอื่นก็ตาม.

3.2 เราจะใช้ความพยายามตามสมควรแก่เหตุเพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือฟังก์ชั่นการแสดงผลเฉพาะบุคคลใดๆ ก็ตามจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และ/หรือปราศจากข้อผิดพลาด เนื่องจากบางครั้งเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เราดำเนินการอัพเกรด หรืออยู่ในช่วงการซ่อมบำรุงหลักของทางเว็บไซต์.

4. การใช้งานเว็บไซต์นอกประเทศสิงคโปร์

4.1 เรามิได้สัญญาว่า เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือใช้การได้กับท้องถิ่นอื่นนอกประเทศสิงคโปร์ การที่ท่านเลือกเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบางอย่างขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามในเขตพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าที่ใดก็ตาม จะถือว่าท่านริเริ่มกระทำการดังกล่าวด้วยตนเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยตัวเอง.

5. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

5.1 การอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นไม่สามารถโอนสิทธิให้กันได้ และไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน และท่านยอมรับที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้::

5.1.1 ใช้เว็บไซต์เพื่อการหลอกลวง หรือกระทำความผิดทางกฎหมายใดๆ ;

5.1.2 2 ใช้เว็บไซต์เพื่อใส่ร้าย สบประมาท ก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการเปิดเผยต่อสาธารณะของผู้อื่น;

5.1.3 ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความเกี่ยวพันของท่านกับ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ รวมถึงแสดงหรือบ่งชี้ว่าเราได้รับรองคำกล่าวใดๆ ก็ตามที่ท่านกระทำ;

5.1.4 รบกวนหรือขัดขวางการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ หรือละเมิดข้อกำหนด กระบวนงาน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายดังกล่าว;

5.1.5 5 ส่งหรือทำให้มีไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นที่เป็นอันตราย หรือทำให้ลุกลามเมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาที่จะสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อสอดส่องการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเว็บไซต์;

5.1.6 ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ จากส่วนใดส่วนหนึ่ง จากการใช้งาน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์;

5.1.7 แก้ไข ดัดแปลง แปลความ เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม ย้อนโปรแกรมที่คอมไพล์แล้วไปสู่โค้ดต้นฉบับ หรือตัดต่อแยกส่วนเว็บไซต์ หากท่านต้องการจะทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ ท่านจะต้องติดต่อเรา ทางเราอาจให้ข้อมูลที่ต่อประสานเพื่อที่จะตรวจสอบตัวตนและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน;

5.1.8 ลบเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์อื่นใด หรือเนื้อหาที่เป็นของเว็บไซต์ ออกจากเว็บไซต์;

5.1.9 คัดตัด หรือเลียนแบบส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร;

5.1.10 สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ;

5.1.11 ใช้อุปกรณ์แมนนวลหรืออุปกรณ์อัตโนมัติใดๆ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อรวบรวมเนื้อหาเว็บไซต์ หรือทำซ้ำ หรือตีกรอบกั้นโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า เราได้ให้อนุญาตแบบมีข้อจำกัดแก่โอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการสืบค้นออนไลน์เพื่อใช้แอพพลิเคชันสืบค้นข้อมูลในการทำซ้ำสิ่งต่างๆ จากเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวคือ เพื่อสร้างดัชนีที่สามารถสืบค้นได้แบบสาธารณะเมื่อมีการเชื่อมต่อกับบริการสืบค้นออนไลน์ของโอเปอเรเตอร์แต่ละราย.

5.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อยกเว้นเหล่านี้ ในกรณีที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะเจาะจง อย่างใดอย่างหนึ่ง.

6. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

6.1 เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ เราจะไม่ขอรับผิดชอบและไม่ขอรับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง.

6.2 ท่านอาจสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ได้ ในกรณีที่:

6.2.1 เป็นลิงก์ที่เหมาะสม ถูกกฎหมาย และไม่แสดงเจตนาไปในทางที่:

(ก) ทำให้เข้าใจผิด หรืออาจชี้นำไปสู่การเข้าร่วม การตกลงยินยอม หรือการรับรองโดยเราซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง หรือ

(ข) นำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่เรา หรือธุรกิจในเครือของเรา;

6.2.2 ท่านได้คงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายและความสามารถทางเทคนิคในการลบลิงก์ออกโดยทันทีที่ทางเราได้ร้องขอ.

6.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้ท่านลบลิงก์ใดๆ ก็ตามออกจากเว็บไซต์โดยทันที และท่านก็ควรจะปฏิบัติตามการร้องขอให้ลบลิงก์ดังกล่าวในทันทีเช่นกัน.

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ งานกราฟิก ส่วนอินเตอร์เฟซผู้ใช้ ส่วนอินเตอร์เฟซภาพ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ แอพพลิเคชัน โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ มีเราและผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของ หากท่านต้องการพิมพ์หรือทำสำเนาเนื้อหาดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากเราก่อน

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 เราให้บริการเว็บไซต์บนพื้นฐานตามข้อมูลที่ได้รับมาจริง และไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรองคุณภาพ ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย เราขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับ:

8.1.1 เงื่อนไข การรับประกัน และข้อแม้อื่นทุกประการที่อาจจะหรือมีนัยทางกฎหมายที่ส่งผลต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้; และ

8.1.2 ความรับผิดใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน.

8.2 ดังที่กล่าวข้างต้น เราไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดหรือองค์กรใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด รวมถึง (แต่ไม่จำกัด) การชดเชย ความเสียหายโดยตรงและโดยอ้อม หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น การสูญเสียข้อมูล รายได้ หรือผลกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เงื่อนไขการใช้งานก็ไม่มีเจตนาที่จะปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ที่อาจขัดหรือไม่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ การไม่มีข้อจำกัดความคุ้มครองในวรรคนี้โดยเจาะจงก็เพื่อจำกัดสิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีในฐานะผู้บริโภคภายใต้กฎหมายสิทธิของสิงคโปร์ ซึ่งอาจบังคับใช้ หรือไม่ได้จำกัดความรับผิด (เจ้าของเว็บไซต์) ต่อท่าน ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา.

9. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลของท่าน โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายได้ที่ www.stayariva.com.

10. ระยะเวลาของเงื่อนไข

10.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิก เราอาจยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่ากรณีใด ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากเราหรือบริษัทในเครือของเราเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว ซึ่งเราและบริษัทในเครือของเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น.

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

11.1 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ และศาลของสิงคโปร์จะมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้.